Informacje podstawowe

Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) jest jednym z programów operacyjnych stanowiących instrumenty realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 na lata 2007-2013 (Narodowej Strategii Spójności). Strategia ta zakłada znaczne przyspieszenie rozwoju społeczno - gospodarczego Polski, wzrost zatrudnienia oraz zwiększenie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej z pozostałymi krajami UE.

W PO KL została skoncentrowana całość interwencji EFS w Polsce na lata 2007-2013, tak aby umożliwić pełne wykorzystanie zasobów ludzkich poprzez wzrost zatrudnienia i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego oraz wsparcie dla budowy nowoczesnych i efektywnych struktur administracyjnych państwa.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki składa się z 10 Priorytetów, realizowanych zarówno na poziomie centralnym, jak i regionalnym:

 1. Zatrudnienie i integracja społeczna
 2. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących
 3. Wysoka jakość systemu oświaty
 4. Szkolnictwo wyższe i nauka
 5. Dobre rządzenie
 6. Rynek pracy otwarty dla wszystkich
 7. Promocja integracji społecznej
 8. Regionalne kadry gospodarki
 9. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
 10. Pomoc techniczna

W ramach komponentu centralnego (Priorytety I-V) wsparcie skierowane jest głównie na rzecz zwiększenia efektywności struktur i systemów instytucjonalnych, natomiast środki komponentu regionalnego (Priorytety VI-IX) zostają przeznaczone na wsparcie dla osób i grup społecznych.

Komponent regionalny obejmuje 4 Priorytety:

Priorytet VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich

 • Działanie 6.1 - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie
 • Działanie 6.2 - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
 • Działanie 6.3 - Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich

Priorytet VII - Promocja integracji społecznej

 • Działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
 • Działanie 7.2 - Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej
 • Działanie 7.3 - Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

Priorytet VIII - Regionalne kadry gospodarki

 • Działanie 8.1 - Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
 • Działanie 8.2 - Transfer wiedzy

Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

 • Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
 • Działanie 9.2 - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
 • Działanie 9.3 - Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych
 • Działanie 9.4 - Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty
 • Działanie 9.5 - Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich