Statut

STATUT
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W DRZYCIMIU


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE


§1

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zwany dalej GOPS jest jednostką organizacyjną gminy.

§2

Siedzibą GOPS jest wieś Drzycim, a obszarem jego działania gmina Drzycim.


§3

GOPS posługuje się pieczęcią o treści „ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drzycimiu”

§4

Niniejszy statut określa organizacje i strukturę organizacyjną GOPS w tym:
1.jego zadania i zakres działania,
2. organizację i formy działania GOPS, zasady udzielania pełnomocnictw dla kierownika
GOPS i innych osób funkcyjnych,
3. zasady gospodarki finansowej,
4. zasady sprawowania nadzoru nad działalnością GOPS.II. ZAKRES DZIAŁANIA I ZADANIA GOPS


§5

Podstawowym zadaniem GOPS jest wykonywanie zadań zleconych, własnych gminy i obowiązkowych związanych z udzielaniem pomocy społecznej, osobom kwalifikującym się do takiej pomocy, a zamieszkałym na terenie gminy.

§6

GOPS realizuje głównie zadania określone w § 5 poprzez zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowia­dających godności człowieka.

§7

Zadania GOPS obejmują w szczególności:
1. tworzenie warunków do funkcjonowania systemu pomocy społecznej,
2. analizowanie, ocenianie i prognozowanie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na
świadczenia z pomocy społecznej,
3. pobudzanie społecznej aktywności do zwalczania i przeciwdziałania powstawaniu
zjawisk patologicznych,
4. oddziaływanie na poszczególne środowiska celem ich uaktywnienia w kierunku
samodzielnego przezwyciężania sytuacji kryzysowych,
5. kierowanie wybranych osób do domów pomocy społecznej,
6. przyznawanie i wypłacanie różnego rodzaju świadczeń, przyznawanie pomocy w naturze
7. świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania,
8. realizowanie innych zadań określonych ustawą o pomocy społecznej.

 


III. ORGANIZACJA I FORMY DZIAŁANIA GOPS

§8

1.    GOPS kieruje Kierownik i reprezentuje na zewnątrz w zakresie posiadanych  upoważnień od Rady Gminy i Wójta.
2.    W razie nieobecności Kierownika działalnością GOPS kieruje wyznaczony przez niego
pracownik.
3.    W skład GOPS wchodzi kierownik, 3 pracowników socjalnych oraz pracownicy wykonujący
usługi opiekuńcze w terenie w zależności od potrzeb.
4.    Pracownicy zatrudnieni w GOPS są pracownikami samorządowymi i w sprawach pracowni-­
czych mają w stosunku do nich zastosowanie przepisy ustawy z dnia 22marca 1990r. o praco-­
wnikach samorządowych.

§9

1.    Kierownik wykonuje obowiązki zwierzchnika służbowego w stosunku do wszystkich pracowników GOPS.
2.     Kierownik podpisuje decyzje administracyjne na podstawie upoważnienia wydanego przez Radę Gminy. Upoważnienie to może obejmować zadania zlecone, zadania własne gminy oraz zadania obowiązkowe wynikające z ustawy.
3.     Upoważnienie o którym mowa w ust2 może być także udzielone przez Radę Gminy
innej osobie na wniosek Kierownika GOPS.
4.     Szczegółowy zakres obowiązków dla Kierownika ustala Wójt Gminy.

§10

Kierownik GOPS składa Radzie Gminy coroczne sprawozdanie z działalności oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

§11

Zasadniczymi formami działania GOPS są:
1.     wywiad środowiskowy,
2.     współpraca ze służbą zdrowia na terenie gminy,
3.     współpraca i współdziałanie z organami samorządu terytorialnego, z komisjami
Rady Gminy oraz innymi organizacjami działającymi na terenie gminy,
4.     diagnozowanie i planowanie zadań w zakresie pomocy społecznej,
5.     współdziałanie z Wojewódzkim Zespołem Pomocy Społecznej.

 

IV. GOSPODARKA FINANSOWA

 §12

1.    Działalność GOPS w całości finansowana jest ze środków budżetowych.
2.    Środki finansowe na realizację zadań zleconych przekazywane są z budżetu
Wojewody do budżetu gminy.
3.    Gmina ponosi samodzielne koszty związane z finansowaniem pomocy społecznej
w zakresie należącym do zadań własnych oraz zadań własnych o charakterze
obowiązkowym, wydzielając na te cele stosowne środki w budżecie gminy.

§13

1.     Obsługę księgową i finansową GOPS zapewnia Urząd Gminy.
2.     Obsługa wymieniona w ust2 polega na :
a/ obliczaniu i wypłacaniu wynagrodzeń dla pracowników GOPS,
b/ odprowadzania należnych podatków i składek,
c/ realizowaniu decyzji Kierownika GOPS w zakresie wypłaty zasiłków, bądź pomocy rzeczowej.

§14

Kierownik GOPS corocznie, w terminach ustalonych uchwałą rady gminy, przedstawia zarządowi gminy propozycje planu wydatków finansowych na rok następny.

 

 

V. NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ GOPS.

 §15

Nadzór nad działalnością GOPS sprawowany jest na podstawie kryteriów zgodno­ści z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.

§16

1.     Bezpośredni nadzór nad działalnością GOPS sprawuje Wójt Gminy, który jest
bezpośrednim przełożonym Kierownika GOPS - zgodnie z art 33 ustawy o samo-­
rządzie terytorialnym.
2.     Kierownik GOPS na wezwanie rady gminy jest zobowiązany złożyć sprawozdanie
ze swej działalności podległego GOPS.
3.     Kontrolę merytoryczną GOPS prowadzi Wojewódzki Zespół Pomocy Społecznej
a pod względem finansowym - Skarbnik Gminy i Regionalna Izba Obrachunkowa.

§17

Organy nadzoru wymienione w § 16 mają prawo żądać niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień dotyczących funkcjonowania GOPS.

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 

§18

Zmian niniejszego statutu dokonuje rada gminy.

§19

Szczegółowe zasady pracy określa regulamin ustalony przez Kierownika GOPS.

§20

Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez radę gminy.