Statut

 

 

STATUT

 

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

 

w Drzycimiu

 

Rozdział 1.

 

 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drzycimiu zwany dalej ,,Ośrodkiem” jest gminną jednostką organizacyjną gminy Drzycim , nie posiadającą osobowości prawnej , utworzoną w celu realizacji zadań własnych gminy i zadań zleconych gminie w zakresie pomocy społecznej.

 § 2. Ośrodek realizuje zadania na podstawie  obowiązujących aktów prawnych:

 

 1. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 930 z późn. zm.), oraz aktów wykonawczych do tej ustawy,

 2. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016, poz.446 z późn. zm),

 3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016, poz. 1870 z późn. zm.),

 4. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1047 z późn. zm.)

 5. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2016 , poz.902 z późn. zm.),

 6. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 2 ),

 7. ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j.Dz. U. z 2016 r. , poz. 546 z późn. zm.),

 8. uchwały Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie o ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M.P. z 2013 r., poz. 1024 ),

 9. ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 963 z późn. zm. ),

 10. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t. j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1390 ze zm.),

 11. ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2016 roku , poz.645 z późn. zm.),

 12. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. , poz. 922) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy ,

 13. ustawy 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 1793 ze zm..),

 14. ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 697 ze zm.),

 15. ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1255 ze zm.)

 16.ustawy z 4 listopada 2016r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem” (tj. Dz.U. z 2016r. poz. 1860)

 17. kodeksu pracy (t.j. Dz.U. z 2016r., poz.1666)

 18. niniejszego Statutu,

 19. uchwał Rady Gminy,

 20. innych ustaw.

 

§ 3 1. Siedziba Ośrodka mieści się w budynku Urzędu Gminy w Drzycimiu przy  ul.Podgórnej10

 2. Ośrodek może używać nazwy skrótowej - GOPS.

 3. Ośrodek używa pieczęci podłużnej, o treści :

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 86-140 Drzycim, ul. Podgórna 10

 woj. Kujawsko-Pomorskie  tel. 52- 3317042

 NIP 559-17-96-943

 4. Terenem działania Ośrodka jest obszar Gminy Drzycim

 

 Rozdział 2.

 

CELE  I  ZADANIA OŚRODKA

 

 § 5. Celem działania Ośrodka jest :

 1. umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości,

 2. wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka,

 3. doprowadzenie osób i rodzin do życiowego usamodzielnienia oraz integracji ze środowiskiem.

 

§ 6. 1. Zadania pomocy społecznej realizowane przez GOPS polegają w szczególności na:

 1) przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń;

 2) pracy socjalnej;

 3) prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej;

 4) analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy  społecznej.

 5) realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych;

 6) rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

 

 2. GOPS realizuje zadania pomocy społecznej :

 1) ustawowo zlecone lub powierzone Gminie przez Wojewodę Bydgoskiego;

 2) własne gminy wynikające z ustawy o pomocy społecznej.

 

 3. Szczegółowy zakres zadań zleconych i własnych realizowanych przez GOPS określa ustawa      o pomocy społecznej.

 4. Ponadto GOPS realizuje zadania Gminy wynikające z następujących ustaw:

 1) ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w szczególności poprzez opracowanie i realizację gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie , a także zapewnienie obsługi organizacyjno-technicznej Zespołu Interdyscyplinarnego,

 2) ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, poprzez realizację zadań własnych gminy w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w tym opracowanie i realizacja gminnego programu wspierania rodziny ,

 

3. Ośrodek realizuje także inne zadania i programy osłonowe w obszarze pomocy społecznej o charakterze własnym i zleconym.

 4. Ośrodek w ramach swojej działalności może realizować projekty współfinansowane ze środków EFS oraz inne programy pomocowe i programy finansowane ze środków pozabudżetowych.

  

§ 7. 1.Ośrodek realizując zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej, kieruje się ustaleniami Wójta Gminy Drzycim.

 2. Ośrodek realizując zadania pomocy społecznej z zakresu administracji rządowej zlecone gminie kieruje się ustaleniami przekazanymi przez Wojewodę.

 

§ 8. Przy realizacji zadań statutowych Ośrodek współpracuje z organami administracji rządowej oraz samorządowej na szczeblu gminy, powiatu i województwa, urzędami, instytucjami i organizacjami społecznymi , kościołem katolickim i innymi kościołami i związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, sądami, prokuraturą, komornikami, placówkami ochrony zdrowia, pracodawcami osobami fizycznymi i prawnymi oraz innymi podmiotami realizującymi cele i zadania z zakresu zadań określonych w statucie Ośrodka i wynikających z przepisów prawa.

 

§ 9. Ośrodek może kierować wnioski o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami.

 

  Rozdział 3.

 

 ORGANIZACJA  I  ZARZĄDZANIE OŚRODKIEM

 

§ 10. 1. Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Kierownik, którego zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Drzycim.

 2. Kierownik działając zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Statutem podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi za nie odpowiedzialność .

 3. Kierownik działa na podstawie pełnomocnictw i upoważnień udzielonych przez Wójta do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy oraz Gminnego zakresu innych spraw przekazanych ustawowo .

 4. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 3 może być także udzielone innej osobie na wniosek Kierownika Ośrodka.

 5. W celu realizacji zadań statutowych Ośrodka, Kierownik jest uprawniony do wydawania zarządzeń, regulaminów i instrukcji.

 6. Kierownik jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy w stosunku do wszystkich pracowników zatrudnionych w Ośrodku.

 7. Podział czynności, uprawnień i odpowiedzialności pracowników Ośrodka określają indywidualne zakresy czynności.

 8. Pracownicy zatrudnieni w Ośrodku są pracownikami samorządowymi i w sprawach pracowniczych mają w stosunku do nich zastosowanie przepisy ustawy o pracownikach samorządowych.

 9. W czasie nieobecności Kierownika Ośrodka jego obowiązki przejmuje wyznaczony przez Kierownika pracownik .

 10. Kierownik Ośrodka składa Radzie Gminy coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

 

§ 11. 1. Szczegółowy zakres działania i zasady funkcjonowania Ośrodka z uwzględnieniem struktury organizacyjnej określa Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej   w Drzycimiu wprowadzony zarządzeniem Kierownika.

 2. Zasady wynagradzana pracowników określa Regulamin ustalający zasady wynagradzania pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu.

 

Rozdział 4.

 

GOSPODARKA FINANSOWA

 

§ 12. 1. Ośrodek jest jednostką budżetową podległą Gminie Drzycim  i prowadzi gospodarkę finansową na zasadach przewidzianych dla jednostek budżetowych .

 

§ 13. 1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o obowiązujące przepisy ustawy  o finansach publicznych .

 2. Podstawą gospodarki finansowej jest plan rzeczowo-finansowy uwzględniający kwoty dochodów i wydatków określonych przez Radę Gminy uchwałą budżetową.

 3. W planie finansowym Ośrodka w ciągu roku mogą być dokonywane zmiany w następstwie Uchwał Rady Gminy lub Zarządzeń Wójta Gminy.

 4. Ośrodek posiada odrębny rachunek bankowy i rachunki pomocnicze.

 5. Zadania zlecone gminie realizowane są ze środków budżetu państwa, za pośrednictwem budżetu gminy , o ile przepisy nie stanowią inaczej.

 6. Zadania własne gminy realizowane są z budżetu gminy , o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

 

§ 14. 1. Obsługę finansowo-księgową i kadrowo-płacową Ośrodka  

 2. Zasady gospodarowania funduszem socjalnym określa regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz regulamin pracy Komisji Socjalnej Urzędu Gminy w Drzycimiu.

 3. Świadczenia pieniężne z GOPS wypłacane są za pośrednictwem rachunków bankowych klientów pomocy społecznej lub w kasie  Banku Spółdzielczego Oddział w Osiu.

 4. Ośrodek gromadzi i przechowuje dokumentację związaną z realizacją jego zadań, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony dóbr osobistych osób korzystających ze świadczeń.

 

 Rozdział 5.

 

NADZÓR I KONTROLA

 

§ 15. 1. Organy gminy sprawują kontrolę i nadzór nad działalnością GOPS w sposób i trybie określonym w ustawach.

 2. Kontrolę prawidłowości rozliczeń Ośrodka z budżetem gminy przeprowadza Skarbnik Gminy.

 

§ 16. Wojewoda Kujawsko-Pomorski sprawuje nadzór nad działalnością Ośrodka , w zakresie określonym w przepisach prawa.

 

Rozdział 6.

 

 MIENIE OŚRODKA

 

 § 17. 1. Na mienie Ośrodka składają się środki trwałe i przedmioty nietrwałe zakupione przez Ośrodek bądź przekazane nieodpłatnie dla prowadzenia działalności zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 2. Ośrodek gospodaruje powierzonym mieniem, zapewnia jego ochronę i należyte wykorzystanie.

 

Rozdział 7.

 

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 § 18. 1. Statut GOPS uchwala Rada Gminy.

 2. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Krüger