Zadania i cele

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drzycimiu jest jednostką organizacyjną gminy powołaną do wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej.

 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku polega w szczególności na:

  • przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń oraz przyznawaniu pomocy w naturze
  • pracy socjalnej i interwencji kryzysowej
  • prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej
  • analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej
  • realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych
  • rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb społecznych
  • opracowaniu i realizacji programów pomocy społecznej, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, wykonuje zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. W zakresie zadań własnych - kieruje się ustaleniami Wójta Gminy, a przy realizacji zadań zleconych - ustaleniami przekazanymi przez wojewodę.

Poprawiony (wtorek, 10 maja 2011 20:41)